close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Prawo Pracy w Praktyce Kadrowej nr 8

 Spis treści  

 

I. PRAWO PRACY 

 Zasady wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.... 3 

Wprowadzanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy................. 3 

Tryb wprowadzania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy......... 4 

Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

w układzie zbiorowym........................................................................................... 4 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi............................................ 4 

Porozumienie z przedstawicielami pracowników.................................................. 5 

Obowiązek poinformowania okręgowego inspektora pracy.................................. 5 

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
w okresie epidemii COVID-19.............................................................................. 5 

Porozumienie między pracodawcą a pracownikami
w zakresie wprowadzenia systemu równoważnego.............................................. 6 

Czy przez określony czas pracownik może raz w tygodniu
dłużej pracować..................................................................................................... 7 

Powód zlecania dłuższej pracy.............................................................................. 7 

Praca w niedzielę................................................................................................... 8 

Zmiana systemu czasu pracy................................................................................. 8 

Jak powołać zastępcę kierownika gminnego ośrodka pomocy
społecznej w razie nieobecności kierownika........................................................ 9 

Zatrudnienie zastępcy kierownika GOPS........................................................... 10 

Kwalifikacje zawodowe osoby zatrudnionej na zastępstwo
kierownika.......................................................................................................... 10 

II. WYNAGRODZENIA 

Rekompensowanie pracownikowi kosztów świadczenia pracy zdalnej............ 11 

Zwroty kosztów pracy zdalnej........................................................................... 11 

Sposób ustalania ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu.......................12 

 Ekwiwalent a podatki i składki ZUS................................................................. 13 

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe................................................................. 14 

 Ustalanie podstawy wynagrodzenia................................................................. 15 

 Ustalenie wynagrodzenia urlopowego............................................................. 15 

III. PŁACE I ROZLICZENIA 

Sporządzanie informacji PIT‑11 oraz deklaracji PIT‑4R za 2020 r. ...............16 

 Podmioty obowiązane do składania informacji PIT‑11................................. 16 

 Wyłączenie obowiązku składania informacji PIT‑11
po zakończeniu roku....................................................................................... 17 

 Wzór informacji PIT‑11 sporządzanej za 2020 r.......................................... 17 

 Wypełnianie deklaracji PIT‑4R.................................................................... 22 

 Podsumowanie.............................................................................................. 23 

Umowa o dzieło a umowa zlecenia w orzecznictwie.................................... 24 

 1. Nazwa umowy a jej charakter.................................................................. 24 

 2. Rodzaj umowy a rezultat i staranne działanie.......................................... 24 

 3. Rodzaj umowy a osoba wykonawcy......................................................... 27 

 4. Rodzaj umowy a ocena odpowiedzialności za jej wykonanie.................. 27 

 5. Rodzaj umowy a możliwość oceny, czy wystąpiły
wady fizyczne w dziele.................................................................................. 28 

 6. Rodzaj umowy a jej osobiste wykonanie.................................................. 28 

 7. Rodzaj umowy a podporządkowanie wykonawcy................................... 29 

 8. Rodzaj umowy a charakter rezultatu ...................................................... 29 

News