close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Nr 10»Personel i Zarządzanie

Mobbing online

Od 2020 r. praca zdalna i hybrydowa to nowa codzienność. Wiele się zmieniło w kwestii miejsca wykonywania zadań służbowych, sposobie świadczenia pracy czy komunikacji między przełożonymi i podwładnymi. Podczas tak dynamicznego tempa zmian i wdrażania nowych reguł niezmienne pozostaje jedno: pracownik ma prawo do miejsca pracy wolnego od nielegalnej presji, dyskryminacji i mobbingu, gdzie jego dobra osobiste nie będą naruszane. Może się jednak zdarzyć, że doświadczy takich zachowań ze strony innych osób.
Mobbing to zjawisko, do którego dochodzi w czasie pracy czy też w związku z pracą. Powołana regulacja w żaden sposób nie określa jednak miejsca, w którym może dojść do mobbingu. Nie ma zatem żadnych podstaw, aby zakładać, że działania niepożądane mobbera w stosunku do ofiary mogą mieć miejsce wyłącznie w sytuacji bezpośredniego kontaktu – podczas wspólnej obecności w biurze, na hali produkcyjnej...